Tepelná čerpadla vzduch voda

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení
Tepelná čerpadla vzduch - voda

Tepelné čerpadlo vzduch voda získává teplo z venkovního vzduchu. Vzduch prochází výparníkem tepelného čerpadla, který je ještě chladnější, než nasávaný vzduch a proto se o procházející vzduch ohřeje. Získané teplo se nakonec předá do topné vody. Všechna naše tepelná čerpadla jsou typu vzduch voda.

Tepelná čerpadla EKOVY jsou typu monoblok. To znamená, že celý chladivový okruh tepelného čerpadla je umístěn ve venkovní jednotce.

Tepelná čerpadla vzduch voda mají velmi nízké pořizovací náklady a současně nízké provozní náklady.

Snadno se instalují, protože potřebují minimum stavebních úprav.

Tepelné čerpadlo vzduch voda je nenáročné na prostor v kotelně. Uvnitř domu je pouze bojler pro ohřev teplé užitkové vody, řídící jednotka a drobné topenářské díly. Spodní část bojleru využívána pro akumulaci, potřebnou pro odmrazování nebo v případě použití radiátorů. Tepelná čerpadla EKOVY proto nepotřebují žádnou akumulační nádrž.

Venkovní jednotky tepelného čerpadla vzduch voda lze snadno kombinovat do sestav a vytvářet tak i značně výkonné systémy. Kvalitní řízení pak zajistí, pravidelný chod venkovní jednotky bez nebezpečí častého cyklování.

Lze je výhodně využít i pro ohřev bazénové vody

Nejvyšších úspor dosahují tepelná čerpadla vzduch voda, pokud jsou napojena na podlahové topení.

Současná tepelná čerpadla vzduch voda jsou schopná dosáhnout dostatečně vysoké teploty topné vody, takže jsou vhodná pro plnohodnotný ohřev TUV.

Pro optimální provoz tepelného čerpadla je důležité kvalitní řízení s ekvitermní regulací, které zajišťuje, že vyrobené je předané co nejefektivněji příslušnému spotřebiči (radiátor, podlahové topení, bojler, bazén). Podmínkou je také správně navržený topný okruh.

Tepelné čerpadlo vzduch voda lze snadno doplnit alternativním zdrojem tepla, např. krbovou vložkou.

Celoroční topný faktor tepelného čerpadla vzduch voda se příliš neliší od systému čerpadla země voda. Je to způsobeno tím, že na začátku i na konci topné sezóny pracuje tepelné čerpadlo vzduch voda s vyšší účinností, protože vzduch je teplejší než zem.

Princip tepelného čerpadla vzduch voda

Výparník, venkovní jednotky tepelného čerpadla vzduch voda je tak chladný proto, že jím prochází velmi studené chladivo. Toto chladivo má za provozu nižší teplotu než okolní vzduch.

Plynné chladivo, o teplotě blízké venkovní teplotě jde do kompresoru, kde dojde v  důsledku stlačení k jeho podstatnému ohřátí

Horké chladivo pokračuje do kondenzátoru, kde předá své teplo topné vodě. Současně zde dojde ke zkapalnění chladiva.

Kapalné chladivo nyní pokračuje do elektronického expanzního ventilu, který klade průtoku chladiva odpor. Za ním proto dojde k prudkému poklesu tlaku, což má za důsledek, že kapalina začne vřít a začne se vypařovat a současně se prudce ochladí. Ochlazení je tak významné, že teplota par je nižší, než teplota okolního vzduchu. Tyto páry se proto ve výparníku ohřejí o venkovní vzduch a celý cyklus se opakuje.

schema tepelného čerpadla

Energie, která se předá v kondenzátoru topné vodě, se skládá přibližně z jedné třetiny z energie, kterou spotřeboval kompresor a ze dvou třetin z energie, kterou odebral výparník okolnímu vzduchu. Tomuto poměru se říká topný faktor (COP).

Vzduch je prakticky neomezeným zdrojem tepla pro tepelná čerpadla. Lze říci, že tepelné čerpadlo vzduch voda je i ekologické, protože teplo odebrané okolnímu vzduchu se vrácí zpět tepelnými ztrátami domu. Tepelná čerpadla vzduch voda proto nejméně ze všech zdrojů vytápění narušují teplotní rovnováhu okolí.

Při teplotě vzduchu nižší než cca +5°C se vzdušná vlhkost sráží na lamelách výparníku. Ledová vrstva by nakonec zabránila průchodu vzduchu výparníkem. Proto se v tomto případě spustí proces odmrazování. Pomocí reverzního ventilu se zamění funkce výparníku a kondenzátoru. Současně se vypne ventilátor, aby teplo dodávané do namrzlého výparníku neunikalo. Pro odmrazování je využito teplo z dolní části bojleru pro ohřev TUV. Podle okolních podmínek je přibližně po 5-10 minutách odmrazování ukončeno a tepelné čerpadlo se přepne zpět na vytápění.

Na následujícím obrázku je vidět činnost chladivového okruhu tepelného čerpadla při topení a při odmrazování. Červeně jsou vyznačeny obvyklé teploty v různých bodech.

princip topení a odmrazování tepelného čerpadla

V režimu odmrazování je více otevřen expanzní ventil.


Mapa webu