Tepelná čerpadla EKOVY

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Venkovní jednotky tepelného čerpadla

Všechna naše tepelná čerpadla používají invertorové venkovní jednotky v provedení monoblok. Jsou zařazeny do kategorie hermetické a protože mají množství náplně chladiva menší než 6 kg, nepodléhají roční pravidelné prohlídce chladivového okruhu. Tato skutečnost dále snižuje provozní náklady tepelného čerpadla.

Venkovní jednotka se umísťuje v blízkosti vytápěného objektu. Je třeba zajistit volné proudění vzduchu výparníkem. Protože se při činnosti venkovní jednotky vytváří kondenzát ze vzdušné vlhkosti, je třeba zajistit jeho odvod. Obvykle se venkovní jednotka umísťuje na kovový podstavec. Umístění venkovní jednotky navrhne autorizovaná montážní firma.

Tepelná čerpadla EKOVY mají širokou podporu jak od firmy Sinclair, tak od mnoha montážních firem na celém území naší republiky. S mnohými montážními firmami úzce spolupracujeme a mají tak od nás podklady, které jim umožňují, aby vytvořily instalaci, která co nejlépe vyhovuje potřebám zákazníka.


Schéma chladivového okruhu venkovní jednotky Sinclair

Venkovní jednotky Sinclair jsou vybaveny dvěma elektronicky řízenými expanzními ventily a dvěma deskovými výměníky (jeden v režimu ekonomizeru). Díky použití moderního dvoustupňového kompresoru s řízením otáček lze zajistit vysokou účinnost i při nízkých teplotách. Při vysokých teplotách tepelné čerpadlo pomocí řízení otáček dokáže snížit svůj výkon..

Součástí venkovních jednotek je i výkonné, elektronicky řízené oběhové čerpadlo, přetlakový ventil, odvzdušňovací ventil a 3litrová expanzní nádoba.

Úkolem dalšího "Podchlazovacího" výměníku je odebrat zbytkové teplo chladivu, jehož teplota nemůže z principu v kondenzátoru klesnout pod teplotu vratné vody z topného systému. Důsledkem toho je významný pokles teploty chladiva vstupujícího do hlavního expanzního ventilu EXV1 a předání získaného tepla do střední části kompresoru. Tím dochází k mnohem efektivnější činnosti žebrového výparníku, což umožní zvýšit teplotu na výparníku. Protože při správném návrhu systému běží při venkovních teplotách okolo +3°C kompresor ještě na nízké frekvenci, je možné dosáhnout toho, že teplota na výparníku je těsně nad nulou a proto ještě nenamrzá. Tato vlastnost se projevuje nejvýznamněji v době, kdy jednotka musí dávat poměrně vysokou teplotu vody pro ohřev TUV nebo pro radiátory.

Venkovní jednotky Sinclair proto mohou podstatně méně často odmrazovat než čerpadla typu ON-OFF bez přídavného výměníku.

Optimální řízení expanzního ventilu pak má za důsledek udržování výparníku na rosném bodu, kdy v důsledku změny skupenství vzdušné vlhkosti dochází k významně lepšímu předání tepla z venkovního vzduchu do výparníku.

Všechny tyto skutečnosti se podílejí na vysokém topném faktoru jednotek Sinclair.

SMH-60IRB SMH-100IRB SMH-160IRB
Technické údaje Technické údaje Technické údaje
Venkovní jednotka tepelného čerpadla Venkovní jednotka tepelného čerpadla Venkovní jednotka tepelného čerpadla


Mapa webu